Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 Vyhlášky a nařízení

   
Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška číslo 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Obecně závazná vyhláška číslo 5/2019 o místních poplatcích ze psů  
Obecně závazná vyhláška číslo 4/2019 o místním poplatku z pobytu  
Obecně závazná vyhláška číslo 3/2019, kterou se vydává požární řád města  
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2019 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Krásno  
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019 o nočním klidu  
Veřejnoprávní smlouva k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu dle ustanovení §16 odst.1 a §40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zněné a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), v platném znění  
Smlouva o zajištění pečovatelské služby + úhrady za úkony  
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města Krásno  
Předpis ZM č.1/2014 O privatizaci bytového fondu Města Krásno  
Ceník na půjčování techniky a inventárního zařízení občanům v obvodu města Krásno  
Směrnice ZO Krásno - postup při prodeji nemovitostí  
Nařízení obce o neudržovaných úsecích  
Nařízení obce Krásno o zimní údržbě  
Obecně závazná vyhláška o čistotě a veřejném pořádku  
Plán obnovy a rozvoje  
Příloha č.1 k OZV č.2/2007 ze dne 4.10.2007  
OZV č.2/2007 o pohybu psů na veřejném prostranství města Krásno  
Směrnice Stanovení organizace a zabezpečení požární ochrany  
Pokyny k zabezpečení požární bezpečnosti při akcích  
Řád ohlašovny požáru  
Požární poplachové směrnice  
OZV č.1/2008 - Požární řád města  
Jednací řád Zastupitelstva města Krásno  

 Řád veřejného pohřebiště města Krásno

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2020 města Krásno o způsobu náhradního zásobování vodou