Drobečková navigace

Úvod > Informace > Radnice informuje > Veřejná soutěž VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY „Pronájem restaurace U Divočáka“

Veřejná soutěž VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY „Pronájem restaurace U Divočáka“Datum konání:
12.8.2022

Veřejná soutěž

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

Město Krásno vyhlašuje veřejnou soutěž pod názvem

„Pronájem restaurace U Divočáka"

Vyhlašovatel: 

Město Krásno

Radniční 1, 357 47, Krásno

IČ: 00573167

Osoba oprávněná k jednání:   Josef Havel, starosta města

                                               Mobil: 724 180 768

                                               e-mail: starosta@mesto-krasno.cz

 

Předmět veřejné soutěže:

Předmětem veřejné soutěže je výběr nejvhodnějšího nájemce nebytových prostor restaurace v Domě kultury v Krásně č.p. 13. Vyhlašovatel hledá nového nájemce k provozování restaurace. Uvítáme návrhy na zlepšení poskytovaných služeb, vylepšení prostředí restaurace, návrhy na spolupráci při pořádání kulturních akcí v celém Domě kultury i mimo prostory restaurace. 

Doba plnění:

Předpokládané zahájení nájmu je od 1. 10. 2022, v případě dohody s odstupujícím provozovatelem a schválení zastupitelstvem města i dříve.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení nájmu.

Dokumentace k výběrovému řízení:

Dokumentace není poskytována, dodatečné informace k výběrovému řízení je možné si vyžádat u vyhlašovatele.

Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek:

Vyhlašovatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022 do 12.00 hod.

Zájemce doručí svoji písemnou nabídku v jednom vyhotovení v českém jazyce osobně na adresu vyhlašovatele uvedenou výše, nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek tak, aby nabídka byla doručena do stanoveného data a hodiny.

Obálku s nabídkou Zájemce řádně zajistí proti otevření, a na obálku uvede zpáteční adresu a zřetelně označí

 

NEOTEVÍRAT – NABÍDKA

„Nájem restaurace U Divočáka“

Záměr musí obsahovat:

 • Kontaktní údaje uchazeče, včetně mobilního telefonu
 • Podnikatelský záměr, návrh koncepce provozu, včetně jeho materiálního, finančního a personálního zajištění 
 • Souhlas se stanovenou výší nájemného.
 • Přehled dosavadní praxe vztahujících se k provozování hostinské činnosti podložené potvrzením
 • Živnostenský list v oboru hostinská činnost
 • Podpis žadatele 

V případě nekompletních, či nedostačujících údajů bude uchazeč vyzván k jejich doplnění obratem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby doplňující informace, například potvrzení o bezdlužnosti.

 

Hodnotící komise přihlédne zejména ke (k):

 • Koncepci provozu
 • Předpokladu spolupráce s městem Krásno na přípravě a průběhu akcí pořádaných městem Krásno
 • Návrhům na pořádání menších kulturních a sportovních akcí v přímém spojení s využitím pronajatých nebytových i jiných prostor vlastní iniciativou, či ve spolupráci se zájmovými organizacemi v obci
 • Praxi v oboru uvedené v přiloženém přehledu
 • Návrhům na zkvalitnění a rozšíření služeb
 • Kladnému vztahu ke Krásnu
 • Zkušenostem s pořádáním kulturních a sportovních akcí, či zajišťování občerstvení na těchto akcích
 • Zachování plného provozu, ideálně včetně výdeje poledního menu a základní nabídky minutkových jídel
 • Případnému plánu na plynulé převzetí provozu bez uzavření provozovny (k zajištění tohoto kroku poskytne dle dohody součinnost město Krásno i dosavadní nájemce)

 

Nabídky podané po stanovené lhůtě nebo řádně neuzavřené či porušené, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Podmínky vyžadované vyhlašovatelem od nového nájemce:

 • užívat pronajaté prostory k účelu, v rozsahu a způsobem dohodnutým v nájemní smlouvě, udržovat je v řádném stavu a provádět jejich pravidelnou údržbu,
 • hradit náklady spojené s obvyklým udržováním, odstraňovat drobné závady a poruchy, které vzniknou v souvislosti s běžným provozem předmětu nájmu,
 • jednat tak, aby nedošlo ke znehodnocení nebo nadměrnému opotřebení pronajatých prostor i Domu kultury jako celku
 • pojistit si vlastní movitý majetek umístěný v nebytových prostorách a uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu v odpovídající výši dle dohody s pronajímatelem,
 • neprovádět v pronajatých prostorech stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,
 • dodržovat při užívání pronajatých prostor či dalších prostor v  Domě kultury běžné standardy a provádět kontrolu stavu pronajatých prostor z hlediska protipožární prevence a bezpečnosti práce dle obecně platných právních a technických předpisů,
 • zajistit si revize zařízení vyžadujících revizi dle platných právních předpisů a to pokud jde o zařízení v předmětu nájmu
 • umožnit zástupcům pronajímatele vstup do pronajatých prostor za účelem kontroly, zda jsou užívány řádně a v souladu s účelem který byl sjednán, dále v případě mimořádné situace (např. havárie), aby se zabránilo vzniku škod, apod.,
 • oznámit neprodleně výskyt závad, k jejichž odstranění je povinen pronajímatel a umožnit mu jejich provedení, v případě porušení této povinnosti odpovídá nájemce za veškeré škody, které pronajímateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou,
 • nájemce musí strpět plánovanou případnou rekonstrukci částí objektu Domu kultury v průběhu trvání nájmu
 • při ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajaté prostory ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení,
 • v pronajatých prostorách nesmí být instalovány výherní automaty ani provozována výherní a loterijní činnost,
 • hradit nájemné, které je stanoveno jako pevné, kromě ceny za pronájem na poskytování pohostinských služeb při pořádání akcí ve velkém sále DK a činí částku 6 000,-Kč měsíčně vč. DPH,
 • uhradit před podpisem smlouvy o pronájmu kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
 • hradit spotřebu studené vody a stočné pololetně dle odpočtů měřidel
 • hradit spotřebu elektrické energie měsíčně zálohově dle předpokládané spotřeby podle stavu odečtu z měřícího zařízení, energie budou účtovány v sazbách vysoutěžených pro všechny instituce Karlovarského kraje, je tedy předpoklad, že budou nižší, než kdyby si dodávku energií nájemce zařizoval sám
 • spolupracovat při zajištění hostinských služeb na akcích pořádaných městem, případně pořádat akce z vlastní iniciativy

Ostatní informace

 1. Zájemce je oprávněn požadovat po vyhlašovateli dodatečné informace pouze písemně.
 2. Vyhlašovatel nehradí zájemcům jejich náklady vzniklé v souvislosti s účastí a se zpracováním a předložením nabídky.
 3. Vyhlašovatel má právo výběrové řízení zcela zrušit a to kdykoli nebo omezit jeho rozsah bez udání důvodu. Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 4. V případě, že nabídka nebude obsahovat náležitosti vymezené soutěžními podmínkami a uchazeč je na vyzvání obratem dle dohody nedoplní, může být nabídka vyřazena.
 5. Doba nájmu bude sjednána na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 – 6 měsíců.

 

V Krásně, dne 11. 8. 2022    

 

Josef Havel

Starosta města